سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس سیاهپور مدیر کل راهداری استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات اعتباری اداره کل راهداری استان فارس